Akce 

Výstava - Je esperanto mrtvý jazyk?
Název akce:
Výstava - Je esperanto mrtvý jazyk?
Datum konání:
04.08.2011 - 04.09.2011 
Místo:
Polabské muzeum Poděbrady

Popis

Putovní výstava - JE ESPERANTO MRTVÝ JAZYK?

(od 4.8. do 4.9. 2011 v bývalém špitálu Kunhuta v těsném sousedství Polabského muzea v Poděbradech)

 

Výstava vznikla díky finanční podpoře města Písku v rámci grantu pro rozvoj cestovního ruchu, u příležitosti pořádání tradičního mezinárodního školení „Esperanto a Internet“ v rámci akce „Sabla Printempo“ (Písecké jaro), pořádané každým rokem na začátku dubna. První výstava proběhla v prostorách Městské knihovny Písek od 12.března do 13.dubna 2010 a byla zakončena závěrečnou besedou pro veřejnost.

Autoři:

Výstava byla vytvořena esperantským klubem „La Ponto“ Písek. Autorkou scénáře a hlavní realizátorkou je předsedkyně klubu a členka výboru Českého esperantského svazu PhDr. Pavla Dvořáková. Poskytnutím materiálů se na výstavě podíleli i někteří další členové ČES.

Klub „La Ponto“ je složkou  neziskové organizace Českého esperantského svazu (viz http://www.esperanto.cz/cs/kontakty-a-organizace/cesky-esperantsky-svaz) a veškeré aktivity jeho členové uskutečńují zdarma a dobrovolně ve svém volném čase. Projekt výstavy je součástí jeho informačních aktivit pro veřejnost.

Cíl:

Výstava se snaží přispět k vyplnění  informačního vakua v našich hromadných sdělovacích prostředcích pokud jde o problematiku rovnoprávné mezinárodní jazykové komunikace  a informovat veřejnost o esperantu jako jednom z prověřených a účinných prostředků jejího řešení či alespoň zmírnění. Pomocí fakt se pokouší nabořit navyklé stereotypy či předsudky vůči tomuto jazyku.

Prezentuje esperanto jako živý dynamický jazyk, který navzdory své snadné naučitelnosti je výrazově bohatý a v možnostech svého použití  srovnatelný s národními jazyky.

Představuje esperantské hnutí jako mezinárodní multikulturní otevřené společenství lidí, kteří nejsou vázáni žádnou žádnou politickou ani náboženskou ideologií, které spojuje pouze duch idealismu, nezištnosti, otevřenosti, tolerance, přátelství a touhy po vzájemném poznávání se.

Zdůrazňuje potenciál esperanta zejména pokud jde o unikátní možnost snadného navazování osobních kontaktů v nejrůznějších zemích světa a  možnost snažšího dosažení schopnosti spontánní plynné konverzace na libovolné téma (což je u jiných jazyků navzdory velké investici do studia pro většinu populace cíl těžko dostupný).

Na konkrétních příkladech ukazuje, jak esperantisté přispívají k   boření bariér a předsudků mezi lidmi různých národů ,   k interkulturnímu vzdělávání, k zefektivnění studia cizích jazyků  a podpoře minoritních kultur, v četně propagace české kultury v zahraničí.

Odkazy:
- Základní informace o esperantu:  http://www.esperanto.cz/cs/co-to-je-esperanto
- Stručné informace o literatuře v esperantu: http://www.esperanto.cz/cs/co-to-je-esperanto/kultura/literatura
- Některé argumenty k zamyšlení ohledně rovnoprávné jazykové komunikace:
http://www.elingvo.eu/cz/argumentace/

 

Další informace o výstavě v PDF

Webdesign by