Kniha Konzervování a restaurování kovů

V Polabském muzeu se ve středu 15. června 2011 uskutečnil slavnostní křest knihy „Konzervování a restaurování kovů – Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin“. Publikace je výsledkem několikaletého úsilí pracovní skupiny Kovy, která byla založena v rámci Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky. Tento počin vznikl z potřeby konzervátorů-restaurátorů mít k dispozici knihu české provenience, která by v co největší šíři zachycovala problematiku konzervace a restaurování kovů užitých v předmětech historické povahy nejenom z pohledu praktické aplikace oboru v různých kulturních institucích, ale předložila by i ucelený teoretický souhrn poznatků z oblasti přírodních věd, humanitních věd a uměleckého řemesla tak, jak byl formován na přelomu třetího tisíciletí.

Slavnostního křtu se účastnili autoři knihy, recenzenti, editoři, odborníci z přírodovědných, technických oborů, specialisté z různých oblastí věd společenských a restaurátoři.

konzervování a restaurování kovů - autoři, oponenti a hosté

V přednáškovém sále Polabského muzea všechny přítomné přivítal ředitel muzea PhDr. Jan Vinduška a restaurátorka Aranka Součková Daňková. Předseda Komise konzervátorů a restaurátorů Asociace muzeí a galerií Ing. Ivo Štěpánek pohovořil o tom, že nová kniha o konzervování kovů navazuje na tradici, kdy v českých zemích vycházely již od konce 19. století v pravidelných intervalech odborné publikace, které si kladly za cíl povznést a zkvalitnit péči o naše kulturní dědictví. Vedoucí odborné skupiny Kovy Alena Havlínová ve své řeči vzpomenula počátky a genezi celého projektu. Za autorský kolektiv představila publikaci po odborné stránce Ing. Alena Selucká.

Konzervování a restaurování kovů - představení knihy - Ing. A. Selucká

Samotného aktu křtu nové knihy se ujala PhDr. Eva Dittertová, předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR a PhDr. Jan Vinduška. Paní předsedkyně PhDr. Eva Dittertová vyslovila upřímné poděkování za úsilí, s jakým se autoři jednotlivých kapitol svého úkolu zhostili.

Konzervování a restaurování kovů - křest knihy - předsedkyně AMG E. Dittertová, Ing. I. Štěpánek a ředitel PM J. Vinduška

Předkládaná kniha je členěna do sedmi kapitol. V první kapitole je nastíněn historický vývoj oboru a etické zásady restaurování. Další část provádí čtenáře krok za krokem obecnými postupy a pravidly vymezujícími rozsah dané profese. Následující kapitoly se postupně zabývají charakteristikou kovových materiálů z oblasti materiálového i korozního inženýrství, strojírenské technologie, organické i anorganické chemie. Těžištěm je poslední kapitola, která podrobně popisuje specifika jednotlivých druhů kovových materiálů z hlediska jejich historického využívání a zpracování, vlastností, koroze, umělecko-řemeslného a technického zpracování, metod průzkumu a konkrétních konzervačních a restauračních postupů a poskytuje tak ucelené teoretické poznatky a praktické zkušenosti potřebné pro práci s historickými kovovými památkami. Přáním autorského kolektivu je, aby tato několikasetstránková publikace byla příštím generacím konzervátorů-restaurátorů dobrým vodítkem a východiskem.

Kniha_titul

Publikaci "Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin" vydalo Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií .


ObsahRejstříkTiráž

Publikaci lze zakoupit na dobírku na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
(Mgr. Zuzana Kafková, knihovna) Cena: 650.- Kč

FOTOGALERIE ze slavnostního představení knihy zde

 

Webdesign by