Sbírky a expozice muzea Poděbrady

 

PŘÍBĚH POLABÍ - NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE

 

Otevřeno veřejnosti 1.10. 2010.

Střední Polabí je zdánlivě fádní až nudnou oblastí. Od jednoho obzoru k druhému se rozprostírá široký pás roviny, kde rozlehlá pole přerušuje řeka, drobné vodoteče, remízky nebo aleje a jen někde jej rámují menší vyvýšeniny. Planinu dále drobí už jen lidská sídla reprezentovaná menšími městy, městečky a vesnicemi.

Na druhý pohled však můžeme prožít fascinující příběh této krajiny uprostřed Zlatého pruhu české země. Vystoupáme-li o 100 metrů výše, na některý uprostřed nížiny nesmyslný kopec, stojíme na začátku dlouhého vyprávění. Na hřebeni každého z těchto svědeckých vršků se ocitáme na původním dně druhohorního moře, které voda a čas nestihly během posledních 65 miliónů let odnést daleko odtud. Dodnes tu lze nalézt plno zkamenělin mořských rostlin a živočichů.

Stálká expozice Příběh Polabí - křídové moře

Když sejdeme na úpatí, zjistíme, že většinu půd v Polabí tvoří spraše a písky. Přinesly je sem přírodní živly, především voda a vítr. Právě vliv říčních toků (kromě lidské činnosti) byl na vzhled současné krajiny nejpodstatnější. Razily si cestu horninami, braly s sebou milióny kubíků zeminy, až Polabí uhladily do dnešní podoby. Zároveň pohřbily tisíce mohutných zvířat z ledových dob. Jejich relikty dnes nacházíme v pískovnách nebo na dně labského koryta. Četné památky na čtvrtohorní zalednění můžeme najít i na povrchu. Nejvýznamnější jsou zbytky písečných dun (u Píst nebo Osečka) s unikátními ekosystémy.

Stálká expozice Příběh Polabí - doba římská

Spolu s velkými zvířaty obýval zdejší krajinu i savec daleko menší, který začal brzy po raně holocénním oteplení dominovat - člověk. Polabí s příjemným podnebím, bohatými zdroji vody a úrodnými půdami bylo pro lidské osídlení navýsost příznivé, a proto prakticky kontinuálně obydlené. Kamkoli vstoupíme, na jakékoli vyvýšenině nebo jen trochu chráněném místě narazíme na pozůstatky lidské činnosti. Nacházíme drobné nástroje z doby kamenné. Odkrýváme bronzové pravsi a praměsta s jejich rozsáhlými areály a pohřebišti. Objevujeme železné zbraně a rozličné šperky spojené s první říší na našem území pod vládou mocného v Římě vyrostlého Markomana Marobuda, ale i počátky života současného slovanského obyvatelstva a formování středověkého českého státu. Na něj vzpomínáme už jen názvy měst, městeček a vsí. Některé stopy lidské činnosti poznáme na první pohled - jména sídel, pomístních reálií nebo i osob; rozsáhlá pole, otevřená vysušením obrovských vodních ploch v 18. století, odvodněná a zřepnělá v 19. století a nakonec ve velké lány zcelená v druhé polovině 20. století; areály původně středověkých měst; malebnost vesnického lidového krajinného baroka; moderní koncentrovanou zástavbu, po opuštění často přetvořenou ve smutná brownfields. Jiné už nevnímáme, neboť nám přijdou přirozené a jakoby původní. Působí tak třeba symbióza pozůstatků středověkých rybníků a v raném novověku uměle vysazených lesů, prostředí lužních porostů kolem vodních toků, vzniklých v důsledku zanesení říčních koryt a zaplavení okolní nivy po odlesnění středních a vyšších poloh, nebo malebné lesoparky kolem měst.

Stálká expozice Příběh Polabí - baroko na Poděbradsku

Vývoj Polabí do dnešní podoby byl složitý, zdlouhavý, nádherný a kouzelný proces, pojďte si ho prožít s námi. Proplaveme druhohorním křídovým mořem. Projdeme se mezi vyhynulou megafaunou ledových a mezi-ledových dob. Seznámíme se s obdivuhodnými výtvory rukou zdejších obyvatel i předměty, které vlastnili, jimiž se zdobili nebo které ctili a vzývali. Řada z nich byla zhotovena daleko odtud, přesto svým zdejším používáním pevně zakotvila v životě a paměti místních obyvatel. Stala se tak nedílnou částí polabského kulturního dědictví.

Některé z nich v přetvořené podobě známe z naší současnosti a budeme s nimi žít i v budoucnosti v krajině, která skýtá řadu nezvyklých objektů a úkazů nebo jen obyčejných jedinečností. Vždyť i ten, kdo si jen sedne na lavičku nebo se prochází po parku s kalíškem poděbradky, je přímým svědkem našeho putování, aniž by ho napadlo, že ochutnává dávné moře se zkamenělými biotopy křídového období, které jsou rozpuštěny v každé kapce zdejší minerálky.

 

NABÍDKA EDUKATIVNÍHO PROGRAMU KE STÁLÉ EXPOZICI POLABSKÉHO MUZEA „PŘÍBĚH POLABÍ“ 

 

Fotogalerie stálé expozice Příběh Polabí

 

Webdesign by