Vstupenky

Vážení návštěvníci, své vstupenky si můžete objednat elektronicky.

On-line prodej vstupenek zde…

1. Zabezpečení Vašich osobních údajů.

Ochrana soukromí a ochrana vašich osobních údajů je pro Polabské muzeum, p.o. velmi důležitá. Dodržujeme všechny platné předpisy Evropské unie, české zákony a další předpisy na ochranu osobních údajů a všechny vaše informace považujeme za důvěrné. Máme zavedené účinné systémy na ochranu osobních údajů a usilujeme o to, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo poškození osobních údajů zpracovávaných nebo shromážděných naším prostřednictvím, včetně našich webových stránek.

Osobní údaje získáváme v souladu s dalšími právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“). Vedeme databázi osobních údajů a jsme správci těchto údajů.

Osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme: na základě zákona, při kterém je poskytnutí našich služeb vázáno na zpracování Vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná především o zpracování nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy, splnění naší právní povinnosti, hájení našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. Na základě Vašeho souhlasu, souhlas se zpracováním můžete odmítnout anebo ho můžete kdykoliv odvolat.

Shromažďujeme osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (identifikační údaje), osobní údaje umožňující nám kontakt s Vámi (kontaktní údaje), a další informace související s našimi vztahy: Identifikačními osobními údaji se rozumí Vaše jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, národnost, věk, pohlaví;

Kontaktními osobními údaji se rozumí zejména Vámi uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace;

Konkrétní rozsah Vašich shromažďovaných osobních údajů je vždy specifikován v konkrétním udělovaném souhlasu či informaci o zpracování osobních údajů. Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme pověřit externí subjekty, které pro nás zajišťují administrativní anebo odbornou, popř. technickou podporu, anebo provádějí marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (dále jen jako „Zpracovatelé“). Jak Polabské muzeum.p.o.,  tak Zpracovatelé nemají úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje zpracováváme v případě zákonného zpracování po dobu stanovenou právními předpisy, v případě dobrovolného zpracování pak po dobu uvedenou v souhlasu. Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat a provedeme jejich likvidaci.

Polabské muzeum, p.o.  neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

2. Z jakých zdrojů Vaše osobní údaje získáváme?

Přímo od Vás při přihlášení se k odebírání informací či služeb;

Od dalších subjektů, pokud jste k tomu dal/a svůj souhlas;

Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí.

3. K jakým účelům Vaše osobní údaje využíváme a zpracováváme?

Pro účely provádění činností Polabského muzea, p.o. a za účelem informování veřejnosti o těchto činnostech (tj. především rozesílání pozvánek na vernisáže výstav, nabízené programy, projekty a výstavy).

4. Jakým způsobem zajišťujeme ochranu Vašich osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím; Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

5. Komu můžeme anebo musíme Vaše osobní údaje poskytnout?

Našim Zpracovatelům, kteří pro nás provádějí částečné či úplné zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů.

6. Jaké jsou Vaše možnosti ve vazbě na dobrovolné zpracování a předávání osobních údajů?

V případě dobrovolného zpracování je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete, případně omezíte-li jej, nebo neposkytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme. Poskytnutý souhlas můžete odvolat nebo změnit či upravit jeho rozsah. V případě, že souhlas neudělíte, resp. odvoláte, jsme povinni ukončit zpracování Vašich osobních údajů v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně udělit.

7. Jaký přístup máte ke svým osobním údajům a jaké jsou naše povinnosti?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, si můžete vyžádat na adrese Polabského muzea, p.o. nebo na e-mailové adrese propagace@polabskemuzeum.cz. Informaci v rozsahu stanoveném právními předpisy vyhotovíme bez zbytečného odkladu a předáme Vám ji elektronicky e-mailem, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace máme právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím, např. náklady na poštovní zásilku.

Na výše uvedené adrese nás dále můžete kdykoliv požádat o přenos osobních údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo uzavřené smlouvy, na jiného správce.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany nebo ze strany námi zvolených Zpracovatelů k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených zákonem, můžete se domáhat nápravy u Polabského muzea, p.o.. Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Změna Vašich osobních údajů

Pro náležité a správné zpracování je třeba nám oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde. V případě, že vlastní činností zjistíme, že Vaše osobní údaje nejsou pravdivé či úplné, budete vyzváni k opravě; neprovedení opravy může mít vliv na služby, které Vám poskytujeme.

9. Kde můžete uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů a odvolat souhlas se zpracováním či požádat o jejich přenos?

Máte kdykoli možnost uplatnit případné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, a to některým z následujících způsobů:

e-mailovou zprávou na adresu: propagace@polabskemuzeum.cz či písemným oznámením zaslaným na adresu Polabského muzea, p.o.

10. Jak informujeme o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.polabskemuzeum.cz


    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *