Badatelský řád

Badatelský řád

 1. Podmínky zpřístupnění a využívání sbírkových předmětů muzejní povahy stanoví zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a předpis vydaný k jeho provedení, především vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 275/2000 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra č. 645/2004 Sb. a dále tento badatelský řád.
 2. Badatelé využívají sbírkové předměty uložené v muzeu zejména nahlížením, pořizováním si jejich popisů, výpisů, příp. fotografování a dále disponováním s popisy, výpisy, reprodukcemi a fotografiemi sbírkových předmětů.
 1. Každý může studovat sbírkové předměty uložené v muzeu.
 2. V zájmu nutné ochrany sbírkových předmětů nemohou badatelé studovat nezpracované sbírky (ke studiu se předkládá zásadně jen materiál zpracovaný) a sbírkové předměty, jejichž fyzický stav by se mohl badatelským užíváním zhoršit (viz zákon č. 122/2000 Sb. §9 odst. 4).
 3. Studovat sbírkové předměty uložené do úschovy banky, může být umožněno pouze badatelům z vědeckých a odborných institucí a to pouze na základě písemné žádosti. Muzeum si vyhrazuje dostatečně dlouhou dobu, nepřesahující 3 měsíce od doručení žádosti, na vyjmutí deponovaných předmětů, zároveň si vyhrazuje možnost určit badatelům termín a místo studia výše zmíněných sbírek.
 4. Předměty, které byly PM svěřeny do úschovy na základě smlouvy, lze studovat pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.
 1. Každý badatel řádně vyplní před zahájením studia badatelský list, v němž uvede téma studia. Na požádání je povinen prokázat svou totožnost. Při každé změně účelu využívání a tématu studia, jakož i na začátku každého kalendářního roku vyplňuje nový badatelský list.
 2. Studovat sbírkové předměty je dovoleno pouze v prostoru k tomu určeném, (dále jen badatelna). Do prostor, v nichž jsou sbírkové předměty uloženy, nemají badatelé přístup. Studium v depozitářích se nepovoluje, pokud nejde o materiály nepřenosné a obtížně přenosné, jejichž studium je možné v doprovodu pracovníka muzea a se souhlasem ředitele.
 3. Pokud nebude z provozních důvodů k dispozici vhodná prostora ke studiu, vyhrazuje si Polabské muzeum právo rozhodnout o způsobu a čase zpřístupnění sbírkových předmětů a archiválií badatelům.
 4. Do badatelny za účelem studia není povolen vstup osobám mladším 15 let bez doprovodu a osobám nesvéprávným, pod vlivem alkoholu nebo omamných prostředků, ve znečištěném oděvu, v pracovní neschopnosti, ani v době vycházek. Je zakázáno vodit či přinášet do badatelny zvířata. Badatel je povinen odložit na k tomu určeném místě po čas studia plášť, příruční zavazadlo, případně další předměty a také písemnosti, které nezbytně nepotřebuje ke studiu.
 5. V badatelně je nutné zachovávat klid, není v ni dovoleno kouřit, jíst, pít apod.
 6. Při studiu v badatelně není dovoleno používáni vlastních reprodukčních zařízení (fotoaparáty, filmové kamery, elektrooptické kopírovací přístroje, skenery). Výjimku povoluje ředitel Polabského muzea.

Sbírkové předměty jsou každému badateli ke studiu předkládány vždy pouze v omezeném???????????? ??????? ???????????????????????????????????množství až po přezkoumání údajů uvedených v badatelském listu, a to ve lhůtách závislých naprovozních podmínkách muzea.

 1. Badatel nemá právo vyhrazovat si určitý materiál ke studiu jen pro sebe; tentýž materiál může studovat současně i několik badatelů.
 2. Materiál nemusí být předložen ke studiu, jestliže si jej muzeum vyhrazuje ke zpracování k tématu vytýčeném v plánu činnosti nebo jestliže jde o materiál, který byl získán vlastní výzkumnou činnosti pracovníka, který má přednost pro jeho zpracování na dobu tři let, pokud je současně dále zaměstnancem PM.
 3. Při studiu sbírkových předmětů se badatel řídí pokyny pracovníka pověřeného dohledem nad badatelem.
 4. Při studiu je badatel povinen sbírkové předměty všestranně šetřit. Žádným způsobem nesmí zasahovat do jejich podstaty nebo vnější podoby apod.
 5. Po každém nahlédnutí je badatel odpovědný za vrácení sbírkových předmětů ve stavu a rozsahu, v jakém mu byly předloženy. Kontrolu při zapůjčování a navrácení sbírkových předmětů provádí pracovník pověřený dohledem nad badatelem, který o tom učiní záznam v badatelském listu. O náhradě případně způsobené škody platí obecně závazné předpisy.
 6. Písemná, kresebná, fotografická a jiná dokumentace bezprostředně se vztahující k sbírkovým předmětům a činnostem muzea podléhá ustanovením autorského zákona v platném zněni.
 1. Fotografování sbírkových předmětů povoluje ředitel muzea.
 2. V případě povolení fotografování je autor povinen dodat muzeu jeden pozitiv (příp. negativ).Muzeum při eventuálním jeho publikování dodržuje podmínky autorského práva.
 3. Ve svých vědeckých nebo jiných pracích je badatel povinen uvést přesný název muzea, využitých sbírkových fondů či sbírek a signatury sbírkových předmětů, z nichž čerpal. Fotografické snímky předmětů z muzejních sbírek mohou být publikovány zásadně jen s poznámkou, že jsou ve správě Polabského muzea v Poděbradech (příp. s konkretizací pobočky) a evidenční Číslo.
 4. Pořizování větších sérií fotografií sbírkových předmětů (pro studium mimo badatelnu či k vytváření soukromé dokumentace větších celků) se vylučuje.
 5. Výpisy, opisy a reprodukce sbírkových předmětů, které muzeum badateli poskytlo, a informace získané studiem sbírkových předmětů smí badatel použít jen pro účely uvedené v badatelském listu, resp., v písemné žádosti.
 6. Polabské muzeum si v případě svázaných publikací a archiválií vyhrazuje právo neposkytovat jejich kopie.
 7. Badatel je povinen oznámit muzeu, z jehož sbírkových fondů čerpal, bibliografické údaje o své práci. V případě jejího publikování je povinen zaslat muzeu jeden její výtisk. Jestliže čerpal ze sbírek uložených ve více institucích, zašle publikovanou práci pouze instituci, z jehož sbírkových fondů čerpal nejvíce, a ostatním muzeím sdělí bibliografické údaje.
 8. Využívání původního úplného i zkráceného znění textu či reprodukce sbírkových předmětů k publikační Činnosti, jinému způsobu zveřejňování a šíření včetně jakékoliv formy jejich další reprodukce podléhá ustanovením autorského zákona.

Jsou-li k sbírkovým předmětům pořízeny studijní reprodukce či kopie, předkládají se badateli místo originálu. V takovém případě lze studovat originál sbírkových předmětů pouze v odůvodněných případech a jen se souhlasem ředitele muzea.????????????? ??????????????????

???????????????????????????????????????

Využívat ke studiu knihy, časopisy a noviny z muzejní knihovny je možné pouze v badatelně nebo v jiné pro tyto účely vyhrazené místnosti muzea, a to za podmínek stanovených platným výpůjčním řádem knihovny muzea, schváleným ředitelem muzea.

 1. Využíváním sbírkových předmětů nesmí být ohroženy státní nebo společenské zájmy nebo právem chráněné zájmy osob.
 2. Poruší-li badatel některou ze základních povinností uložených badatelským řádem, může mu být další studiu sbírkových předmětů odepřeno, popřípadě udělený souhlas odvolán.
 3. Celkový rozsah všech poskytovaných badatelských služeb je závislý na provozně technických podmínkách muzea. Na jejich základě a v zájmu zabezpečení sbírkových předmětů může ředitel Polabského muzea omezit provoz v badatelně nebo stanovit další nezbytná a odpovídající opatření.

Tento badatelský řád nabývá účinnosti dne 01.01. 2008 (aktualizováno) a ruší dosavadní platný badatelský řád ze dne 1.1.2004.

PhDr. Jan Vinduška ředitel Polabského muzea


  Kontaktní formulář

  Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.  Recaptcha *