Archeologický dohled

Archeologický dohled
KONTAKT

Polabské muzeum, příspěvková organizace
Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady
e-mail: info@polabskemuzeum.cz
tel.: (+420) 325 612 640, (+420) 325 611 092

ARCHEOLOG POLABSKÉHO MUZEA

Mgr. Andrej Lamprecht
tel.: (+420) 325 612 640
mob.: (+420) 731 449 379
e-mail: andrej.lamprecht@polabskemuzeum.cz

Archeologie přináší jedinečné a neopakovatelné informace o naší minulosti. Je to dané zvláštní povahou archeologických památek. Jednou vytěžená lokalita přestává v terénu existovat a záleží jen na nás, zda informace z ní budou uchované prostřednictvím archeologického průzkumu, nebo pod pásy buldozeru či lžící bagru nekontrolovaně zaniknou.

Vzhledem k bohatému minulému osídlení je celé území Středočeského kraje pokládáno za potenciální archeologickou lokalitu (území s archeologickými nálezy). To znamená, že na všechny činnosti, při kterých se předpokládá zásah pod povrch terénu, se vztahuje povinnost oznámit v době přípravy stavby svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit provést na dotyčném území záchranný archeologický výzkum.

Polabské muzeum, se sídlem v Poděbradech písemné dohody uzavřené mezi Polabským muzeem a Akademií věd České republiky dne 4.5. 1999, odborné archeologické pracoviště ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Je proto oprávněno provádět archeologické výzkumy záchranného charakteru na území okresu Nymburk, vyjma katastrálních území Stará Lysá, Přerov nad Labem, Třebestovice, Vykáň a Kounice a vyjma areálu NKP a rezervace Libice nad Cidlinou.

Naše archeologické oddělení vyřizuje:

Žádosti o vyjádření k územním a stavebním řízením. K tomu požadujeme: kopii stavební dokumentace půdorysu nebo trasy plánovaných zemních prací. a údaje identifikující stavbu – název akce s parcelním číslem pozemku, jméno a kontakt na stavebníka.

Pro kontakt se stavebníky preferujeme emailovou korespondenci. Není třeba zasílat do muzea kompletní, obvykle velmi rozsáhlou, dokumentaci ke stavbám v papírové podobě

FORMUÁŘ 1 – žádost o vyjádření

Oznámení o stavbě fyzických osob s neinvestičním záměrem (rodinné domy)

FORMUÁŘ 2 – oznámení

Online podání oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Archeologický dozor během výkopových prací, popř. záchranný archeologický výzkum v případě narušení archeologických situací včetně zpracování. (na základě platné objednávky nebo smlouvy)

Expertní listy ke kolaudaci o záchranném archeologickém výzkumu a závěrečná zpráva vám budou vystaveny po jeho ukončení.

Stavebník – žadatel (objednatel) si je vědom skutečnosti, že dobrovolně poskytuje své telefonní číslo a svou emailovou adresu, aby mohl být kontaktován v zájmu provedení archeologického výzkumu. Uvedené kontaktní údaje muzeum jednorázově a výlučně zpracuje za účelem provedení archeologického dohledu resp. záchranného archeologického výzkumu. Vyplněná žádost stavebníka se stejně jako odpověď muzea na ni eviduje v podacím deníku a ukládá ve spisovně, do níž má přístup výlučně pověřená osoba, a podléhá zákonným skartačním lhůtám. 

Oprávněné organizace:

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01, Praha 1
http://www.arup.cas.cz

Ústav archeologické památkové péče středních Čech (ÚAPPSČ) Praha
Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10
tel: 274 814 463, tel/fax: 274 817 993
e-mail: praha@uappsc.cz
http://www.uappsc.cz


    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *